Militair Hospitaal

Militair Hospitaal

De werken fase 2 draaien op volle toeren. De voorbereiding voor de bouw van de woonverdiepingen is volop aan de gang.

Op de oostelijke kop van de Oosteroever zal het Militair Hospitaal een baken vormen dat als pilootproject de reconversie en de herwaardering van het gebied aankondigt. Zowel de projectontwikkelaar als het AGSO streven ernaar om van het Militair Hospitaal een nieuw, levendig stadsdeel van Oostende te maken waar de harmonie tussen wonen, werken en ontspanning centraal staat.

Binnen de ommuring werden begin vorige eeuw een hoofdgebouw en paviljoenen – de ziekenzalen – ingeplant op een grid met een sterke militaristische logica. Het gehele gebied is ongeveer vier hectare groot.

In 1993 zorgden de legerhervormingen voor de volledige afschaffing van het Militair Hospitaal. Via een publiek-private samenwerking (PPS) legt Oostende met dit project vooral de klemtoon op betaalbaar wonen voor jonge gezinnen met het oog op permanente bewoning. Een gediversifieerd aanbod aan woongelegenheden wordt gekoppeld aan woonondersteunende functies zoals horeca, vrije beroepen, diensten en kantoren.

Deze evenwichtsoefening resulteerde in een respectvol eigentijds ontwerp dat maximaal inzet op de kwaliteiten van het bestaande en in eenzelfde beweging het militaire erfgoed leefbaar en bewoonbaar maakt. Verscheidenheid, kwaliteit en betaalbaarheid komen samen binnen een visie die getuigt van een zin voor realiteit, vernieuwing en samenhang.

Het ontwerp omvat een gedifferentieerd woningaanbod voor een gevarieerd publiek ondergebracht in de bestaande gebouwen en aangevuld met nieuwbouwvolumes geconcentreerd in de randzones .

Het karakteristieke beeld bepaald door een strenge ommuring als een strak lint omheen de rode steenmassa van daken en gevels wordt behouden.
De ommuring van het Militair Hospitaal biedt de enclave een zekere geborgenheid als woonomgeving. De duinengordel als vierde wand van de enclave vormt een steeds weerkerend perspectief.

Het terrein wordt ontsloten via twee toegangen. Binnen de enclave wordt doorgaand verkeer zoveel mogelijk vermeden. Parkeren voor bewoners gebeurt in hoofdzaak in twee ondergrondse parkeergarages, ingeplant aan de randen van het terrein.

De bestaande paviljoenen worden gekoppeld tot bebouwingsclusters met private tuinen. Het panorama vanuit de nieuwbouwvolumes wordt bepaald door zichten op de duinen, de skyline van Oostende, de polders en uiteraard het Militair Hospitaal zelf. De oriëntatie, ligging, uitzichten, typologie en interne organisatie verleent elke woning zijn specifiek karakter.

De dialoog tussen de nieuwe bebouwing en de oude gebouwen resulteert in een evenwichtig en respectvol geheel langs de kustbaan.

Het landschap binnen de ommuring omvat veel publiek en privaat groen. De collectieve groene ruimte bestaat uit twee grote groengehelen: een centrale, weinig betreedbare zone met wilde kruidengrassen en een parkzone aan de zuidoostelijke zijde, waar sport- en speelinfrastructuur kan worden voorzien. Privaat groen wordt voorzien in de vorm van private tuinen, semi-collectieve binnentuinen en private groendaken.

Dit project streeft veeleer naar een maatschappelijke dan een economische meerwaarde en zal ondanks zijn topligging geen locatie worden voor de ‘happy few’. De richtprijs voor de grondgebonden woningen bedraagt immers maximaal 250.000,00 €, ondergrondse parkeerplaats, BTW en notariskosten inbegrepen.

Het project wordt gerealiseerd in opeenvolgende fases.

Bij de verkoop wordt voorrang gegeven aan personen die op de site permanent willen wonen.

Programma

215 woongelegenheden waarvan:
141 grondgebonden woningen
22 lofts
52 appartementen
beperkt aantal kantoren en commerciële ruimten
parkeerruimte en omgevingsaanleg

Partners

Publieke partner
AGSO
Private partner
Milho nv – Vanhaerents nv en Himmos nv
Ontwerper
Arch. S. Beel en L. Achtergael uit Gent, GROEP 3 architecten en landschapsarchitect P. Deroose
Hoofdaannemer
Milho nv – Vanhaerents nv en Himmos nv

Timing

Aanvang van de werken fase 1a: voorjaar 2006
Aanvang van de werken fase 1b: aansluitend
Aanvang van de werken fase 2: najaar 2010

Einde van de werken fase 1a: najaar 2009
Einde van de werken fase 1b: najaar 2010

Bouwkost

36,6 miljoen € (1ste fase)

oktober 2015

bezoek
11 10 2015 1400 1600
Militair Hospitaal Oostende

Dag van de Architectuur

Stadswandeling Oosteroever

Onder leiding van architect-stedenbouwkundige Marc Martens ontdekken we de stedelijke potenties van de Oosteroever.

januari 2006

oktober 2005