PPS Hotelschool

PPS Hotelschool

De Hotelschool doet zich voor als een in het GRS gedefinieerde potentiële plek langs de maritieme promenade en stadslobby. Dit binnen een gebied dat verdicht dient te worden om te kunnen voldoen aan de groeiende woonwens en de nood aan voorzieningen in het stedelijk weefsel.
Het GRS voorziet verdichting zowel horizontaal als verticaal. In het geval van de Hotelschool moeten we dit combineren met de visie het Maria Hendrikapark door te trekken tot aan de Mercatordokken,
We bevinden we ons daarmee op een plek waar het ruimtelijk niet te verantwoorden zou zijn om hier niet te verdichten (stadslobby, verdichten, voorzien van groene doorwading).
Het GRS stelt hierbij als maatregel en actie dat in de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de verruimde binnenstad ruimte dient gecreëerd te worden voor de reconversie van onder andere publieke gebouwen, grootschaliger kleinhandel, culturele voorzieningen, hoogwaardige hotels en het bundelen van kantoorcomplexen.

Voor de site Hotelschool is binnen het RUP Hazegras een dens programma vooropgesteld met een V/T van 4,5, wat te verantwoorden is gezien zijn A-locatie aan het station. Doordat de stad geen gesloten bouwblok wilt creëren maar ook ruimte bieden aan (semi)publiek groen is een hoogbouwproject het logisch gevolg. De visie-elementen uit het RUP geven aan dat deze site de hoogste bouwhoogte kan krijgen.

Programma

Met een V/T van 4,5 willen we uiting geven aan een dens programma (ca 3000m² handel / reca, hotelfunctie of serviceresidentie, ca 400 à 500 woongelegenheden). Een aantal omgevingsparameters zijn bepalend voor de uiteindelijke bouwhoogte en positionering van de bouwblokken:

  • organisatie van de gebouwen ten aanzien van de omgeving
  • schaduwwerking naar gebouwen in de omgeving
  • windhinder
  • beperkingen vanuit de luchthaven (Belgocontrol)
  • zichten van en naar de gebouwen

Er dient te worden geïllustreerd waar hoogteaccenten komen, of wordt gekozen voor een gesloten gevelwand of net niet…

Partners

Publieke Partner
AGSO

Private Partner
Vasttgoedgroep De Grootte