Verlaning A10

Verlaning A10

Een snelweg als stadsboulevard?

De A10 is één van de belangrijkste toegangswegen naar de stad. Dit intensieve gebruik en de hoge snelheid waarmee men over de snelweg schuurt zorgt ervoor dat de geluidshinder voor omwonenden niet min is. Het herdenken van de snelweg dringt zich dus op. Binnen deze studie willen we de problematiek van de geluidsoverlast aangrijpen om verder te kijken dan een technische oplossing zoals geluidsschermen. We stellen ons de vraag of een snelweg met alleen maar plaats voor de auto nog wel kan, of de geluidsproblematiek op een andere manier opgelost kan worden, of we de wijken die doorsneden worden door de autosnelweg opnieuw kunnen verbinden? En of deze nieuwe toegang tot de stad kansen biedt voor bedrijven, het verwelkomen van toeristen en het geven van ruimte aan bewoners?

De A10 is een symbool van de stad. Menig toerist ervaart ze als de toegangspoort tot de stad, als het aanbreken van vakantie. De ruimtelijke vertaling van deze poort is essentieel voor de identiteit van de stad. Een positief verhaal dat gepaard gaat met een aantal minpunten voor de bewoners die langs de A10 wonen. Geluidshinder is hierbij het meest sprekende maar ook fijnstof is niet te onderschatten. Naast deze milieutechnische aspecten is ook de brug ‘Oprit’, die tussen stad en open ruimte postvat en die beide delen van de wijk Konterdam verbindt, is aan vernieuwing toe.

Vele vragen die ervoor zorgden dat de stad een ontwerper onder de arm nam om dit complexe vraagstuk in detail te bekijken zonder daarbij het bredere stadsverhaal uit het oog te verliezen. De kernvragen die beantwoord dienen te worden hebben uiteraard betrekking op de geluidshinder, het snelheidsregime en dus het profiel van de snelweg. Maar kunnen we een antwoord formulieren dat met een open blik de vragen benadert en dus niet vervalt in technische oplossingen zoals geluidsschermen? Is er bijvoorbeeld ruimte voor de fietser die zich verplaatst tussen beide delen van de wijk Konterdam of die van de binnenstad fietst naar het industrieterrein als de A10? Kan de open ruimte langsheen de snelweg efficiënter gebruikt worden door bewoners of door bedrijven?

Om deze ambitie te realiseren is de stad vragende partij om samen met bewoners en bedrijven na te denken over de nieuwe snelweg die naast zijn lokale problemen eveneens een beeld schept van de stad, het is een poort naar het centrum. Kunnen we deze toegang vormgeven als een symbool voor de stad?

Programma

  • Geluidshinder reduceren
  • Inspirerende nieuw straatbeeld
  • Eerste beeld van Oostende
  • Verbinden van de wijk Konterdam

Partners

Opdrachtgever: Stad Oostende
Ontwerper: SumArchitects

AGSO
AWV
Stedenbeleid

Timing

6 maanden vanaf 15 februari 2016

STEUN
Conceptsubsidie stedenbeleid