VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
OPRICHTINGSTATUTENBENOEMINGENOVERGANGSBEPALINGEN

DE ONDERGETEKENDEN:

AGSO, vertegenwoordigd door Filip Vanhaverbeke, geboren te Diksmuide op 30
oktober 1960, Parklaan 1b te 9000 Gent Philip Moyersoen, geboren te Anderlecht op 25 april 1973, O.Van Dammestraat 52 te 9030 Gent Jan Schreurs, geboren te Genk op 15 april 1952, Zegelaan 26, 3001 Heverlee Gunter Van Praet, geboren te Brugge op 02 april 1966, Mariakerkeplein 17, 8400 Oostende Hera Van Sande, geboren te Dendermonde op 25 februari 1969, Hoge Weg 9, 9290 Berlare

Verklaren bij deze overeenkomst een vereniging zonder winstoogmerk op te richten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, waarvan zij met éénparigheid van stemmen de statuten als volgt vaststellen.

TITEL I – BENAMINGZETELDOELDUUR

ARTIKEL 1 – NAAM

De vereniging wordt opgericht onder de benaming “Oostende Werft” vereniging zonder winstoogmerk.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vereniging zonder winstoogmerk, vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “v.z.w.”, en het adres van de zetel van de vereniging.

Eenieder die in naam van de vereniging meewerkt aan een in het vorige lid vermeld stuk waarop één van deze vermeldingen niet is aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan.

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel van de vereniging is gevestigd te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1 C, gerechtelijk arrondissement Brugge.
Zij mag door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar om het even welke plaats in het gerechtelijke arrondissement Brugge.

ARTIKEL 3 – DOEL

De vereniging heeft tot doel initiatieven te nemen en te steunen ter bevordering van de duurzaamheid en de kwaliteit van het ruimtegebruik, de stadsprojecten en van de architectuur van de gebouwen en de publieke ruimten in Oostende en aan de Kust in het algemeen.
De betekenis van het streven naar duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit ligt in het beschouwen van de projectprocessen als substantie en als motor van cultuur.
Oostende Werft wil deze doelstelling realiseren door het stadsdebat over de duurzaamheid en kwaliteit van het ruimtegebruik, de stadsprojecten en van de architectuur van de gebouwen en de publieke ruimten te inspireren, te initiëren en te begeleiden. Deze taakstelling bevat enerzijds het opzetten van een uitgebreid informatie- en communicatieproces gericht op een brede doelgroep (bewoners, bezoekers, potentiële investeerders, andere geïnteresseerde leken, deskundigen…) en anderzijds het in een brede kring van deskundigen en geïnteresseerden zoeken naar en ervaring uitwisselen over de wijze waarop duurzaamheid en kwaliteit in het stads(vernieuwings)beleid en de stadsprojecten te implementeren is vanaf de idee tot en met het in gebruik nemen.

De vereniging mag alle mogelijke activiteiten ondernemen die de doelstelling kunnen bevorderen, zoals ondermeer:
• Het organiseren en/of ondersteunen van publieke informatie- en discussiemomenten, lezingen, debatten, workshops, vormingsmomenten, …;
• Het organiseren en/of ondersteunen van begeleide stads- en projectbezoeken, studiebezoeken, …;
• Het inrichten van tentoonstellingen, …;
• Het organiseren van mediacampagnes in nationale en regionale pers;
• Het ontwikkelen, uitgeven, laten uitgeven en/of beheren van de communicatiemiddelen zoals nieuwsbrief, andere publicaties, website, …;
• Het actief onderhouden van externe contacten op lokaal, regionaal en/of internationaal niveau met analoge organisaties, groeperingen, instanties en personen;
• Allerhande samenwerkingsverbanden en/of contracten afsluiten die verband houden met haar doel.
Voornoemde opsomming is niet limitatief.

De vereniging is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken.

Tot het bereiken van haar doelstellingen zal de vereniging alle wettelijke middelen mogen aanwenden. Zo zal zij alle roerende en onroerende goederen, die tot het verwezenlijken ervan mochten nodig zijn, bezitten, hetzij in vruchtgebruik, hetzij in volle eigendom; zo zal zij ook kunnen beschikken over alle overheids- en privésubsidies alsook over giften en legaten.
Zij kan ondermeer ook haar medewerking verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

De vereniging mag alle handelingen verrichten die in overeenstemming zijn met haar juridische vorm die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar doel.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden in overeenstemming met de wettelijke en/of statutaire bepalingen terzake.

TITEL II – LIDMAATSCHAPAANVAARDINGUITSLUITING

ARTIKEL 5 – LEDEN

De oprichters zijn van rechtswege de werkende leden van de vereniging.

De raad van bestuur kan echter, met een eenvoudige meerderheid, beslissen tot het aanvaarden van nieuwe werkende leden.

De raad van bestuur beslist autonoom over elk verzoek tot opneming. Zij dient haar toelating of weigering niet te motiveren.

Het kandidaat werkend lid dient te worden voorgedragen door minstens twee werkende leden.

Het aantal werkende leden is onbeperkt, doch mag niet minder dan drie bedragen.

Alleen de werkende leden bezitten de algeheelheid van rechten verbonden aan het lidmaatschap. Alleen de werkende leden hebben beslissend stemrecht.

De raad van bestuur kan ook toegetreden leden aanvaarden, omwille van de band die zij met de vereniging hebben. Een niet-werkend lid zegt zijn morele en/of materiële samenwerking met de vereniging toe om het sociaal doel van deze laatste te helpen verwezenlijken. Iedereen die tot de vereniging toetreedt, wordt geacht zich aan de statuten en in voorkomend geval het huishoudelijke reglement te onderwerpen.

ARTIKEL 6 – LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE

De jaarlijkse bijdrage voor de leden kan niet meer bedragen dan 100 euro (€ ) voor de werkende leden en niet meer dan 100 euro (€ ) voor de niet-werkende leden. De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de raad van bestuur.

ARTIKEL 7 – EINDE LIDMAATSCHAP

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Hiertoe dient hij zijn ontslag schriftelijk te richten aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Het lid dat zijn bijdrage niet betaalt binnen de door de raad vastgestelde termijn wordt geacht ontslag te nemen.

Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of ingeval van een lidrechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.

De uitsluiting van een lid kan door de algemene vergadering uitgesproken worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake. Dit lid moet daarvan verwittigd worden en per aangetekend schrijven uitgenodigd worden op de algemene vergadering die over de al dan niet uitsluiting zal beslissen. Om geldig te zijn, moet de uitsluiting vermeld staan op de dagorde van de algemene vergadering en minstens twee derden van de stemmen verenigen. De beslissing zal door de raad van bestuur binnen de acht dagen aan de belanghebbende betekend worden.

ARTIKEL 8 – VERMOGENSRECHTELIJKE AANSPRAKEN

Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

ARTIKEL 9 – VERMOGEN

Het batig saldo van de vereniging mag niet aan de leden worden uitgekeerd doch blijft verworven voor de vereniging en wordt uitsluitend aangewend tot de verwezenlijking van haar doel, dit alles behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en binnen de mogelijkheden toegestaan door de wetgeving.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

De leden van de vereniging kunnen in geen geval persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen en de handelingen van de vereniging behalve voor wat de in de wet gestelde uitzonderingen betreft (artikel 3,§ 2 en artikel 11 van de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen).

*TITEL IIICONTROLEBESTUUR
*

ARTIKEL 11 – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit te minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen die werkend lid moeten zijn van de vereniging. Als echter maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.

In de mate dat de algemene vergadering zou beslissen om meer dan drie bestuurders te benoemen, mag zij ook niet-werkende leden tot bestuurders benoemen voor zover er minstens drie bestuurders worden benoemd die tevens werkend lid zijn.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn, vastgesteld door de algemene vergadering bij hun benoeming en die maximum 3 jaar kan bedragen.

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Elke benoeming, ontslagneming of afzetting van een bestuurder dient te gebeuren en bekendgemaakt te worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake.

De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

ARTIKEL 12 – VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester of iedere andere functie die de raad nuttig oordeelt.

In de mate dat er slechts twee of drie bestuurders zijn benoemd, worden deze functies door de bestuurders gecumuleerd.

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vereniging het vereist op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders. De bijeenroeping van de raad is verplicht wanneer één derde van de leden van de algemene vergadering daarom vraagt.

De oproeping wordt ten minste twee dagen voor de vergadering aan de bestuurders verzonden, hetzij via de post, via fax of elektronisch bericht en vermeldt de agenda. De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief.

De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en deze er unaniem mee instemmen dat over het niet-geagendeerde onderwerp toch beraadslaagd en gestemd mag worden door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan dan alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meer dan de helft van zijn leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter zal de oudste bestuurder in leeftijd de functie van voorzitter waarnemen.

Wanneer door ontslag of overlijden het aantal bestuurders terugvalt, zal dit geen weerslag hebben op de geldigheid van de beslissingen, voor zover het statutaire minimum aantal bestuurders niet is aangetast. Valt het aantal bestuurders terug onder het statutaire minimum, dan zal de raad van bestuur nog enkel de lopende zaken kunnen afhandelen en de algemene vergadering moeten bijeenroepen met het oog op nieuwe benoemingen.

ARTIKEL 13 – BEVOEGDHEID

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte.

De raad is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad is tevens bevoegd om daden van beschikking te stellen. Onder daden van beschikking worden ondermeer bedoeld, zonder limitatief te zijn: het vervreemden, zelfs om niet, van roerende en onroerende goederen, het hypothekeren, het verlenen van zakelijke rechten, het lenen en uitlenen, alle verrichtingen, inclusief bankverrichtingen en het opheffen van hypotheken.

ARTIKEL 14 – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken, overdragen aan één zijner leden.

De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens een gedelegeerd bestuurder benoemen die wordt belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Hij verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en ondertekent deze documenten geldig namens de vereniging.

De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaats grijpt kan niet langer zijn dan 3 jaar en vervalt in elk geval ter gelijkertijd met de beëindiging van het bestuursmandaat. Bovendien kan het mandaat of de bevoegdheidsdelegatie te allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur.

ARTIKEL 15 – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad als college, wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de voorzitter van de raad van bestuur, of desgevallend door een gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 16 – NOTULEN

De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden door de aanwezige leden en overgemaakt worden aan elke bestuurder. De goedgekeurde notulen worden opgenomen in een daartoe bestemd register. Afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 17 – CONTROLE

De controle op de vereniging wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekeninghoudend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat uit een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgelegd. Zij kan worden gewijzigd met instemming van de partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

*TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING
*

ARTIKEL 18 – SAMENSTELLING

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

Zij wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald door de wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt.

Alle leden worden ten minste acht dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen, hetzij via de post, via fax of elektronisch bericht en vermeld de agenda. Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

Een lid kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, mits voorlegging van een onderhandse volmacht. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.

ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEID

Tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering behoren:

1. het wijzigen van de statuten;
2. benoeming en afzetting van bestuurders en commissaris(sen) en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
3. aanwerving en afzetting van personeelsleden en het bepalen van hun bezoldiging en hun sociale rechten en plichten;
4. goedkeuring van de begroting en rekeningen;
5. het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen);
6. ontbinding van de vereniging;
7. de uitsluiting van leden;
8. de omzetting van een vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
9. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

ARTIKEL 20 – JAARVERGADERING

Jaarlijks wordt op de tweede maandag van de maand maart om 20 uur een algemene vergadering gehouden, hetzij op de zetel van de vereniging, hetzij in elke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven. Indien deze dag valt op een wettelijke feestdag, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 21 – STEMRECHT

Op de algemene vergadering heeft ieder werkend lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve in die gevallen waarin de wet of de statuten anders bepalen.

Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden, tenzij alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en zij unaniem instemmen met de behandeling van dit niet voorziene punt op de agenda.

ARTIKEL 22 – STATUTENWIJZIGING

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer tenminste twee/derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee/derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier/vijfden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Ingeval op een eerste vergadering minder dan twee/derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten, alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in voorgaande alinea’s ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

ARTIKEL 23 – UITSLUITING VAN EEN LID

De algemene vergadering kan tot de uitsluiting van een lid besluiten met een meerderheid van twee/derden der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

ARTIKEL 24 – NOTULEN

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in notulen, ondertekend door de voorzitter, alsook door de leden die daarom vragen, en bijgehouden in het bijzonder daartoe gehouden register op de zetel van de vereniging.

De werkende leden hebben het recht om inzage en/of een afschrift van de notulen te vragen mits betaling van de kosten. De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder.

TITEL V – REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 25 – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Ieder jaar en ten laatste binnen drie maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Het batig saldo van de rekening komt de vereniging toe en wordt toegevoegd aan de reserves.

TITEL VI – ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 26 – ONTBINDING

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de algemene vergadering slechts tot de ontbinding van de vereniging besluiten in overeenstemming met de bepalingen gesteld voor een wijziging van het doel van de vereniging.

ARTIKEL 27 – VEREFFENAAR

Ingeval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening van de schulden en van de tegeldemaking van de goederen vastgesteld.

ARTIKEL 28 – BESTEMMING VAN HET NETTO-ACTIEF

Indien de vereniging ontbonden wordt, hetzij vrijwillig of gerechtelijk, is de vereffenaar gehouden het netto actief vermogen dat na de vereffening van de schulden en de aanzuivering van de lasten overblijft, te bestemmen ten voordele van een vereniging met een gelijkaardig of aanverwant doel na goedkeuring van de bestemming door de algemene vergadering.

De vereffenaar doet daartoe een of meer gemotiveerde voorstellen van bestemming aan de algemene vergadering, aan te geven in de oproepingsbrief. Alle werkende leden dienen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De bestemmingsbeslissing is slechts geldig wanneer zij door de op de vergadering aanwezige leden goedgekeurd wordt met een gewone meerderheid van de stemmen.

Zijn niet alle leden op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Op de tweede vergadering kan rechtsgeldig beslist worden, welke het getal der aanwezige leden ook zij. In dat geval dient de beslissing echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd te worden.

*TITEL VIIOVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
*
ARTIKEL 29 – ALGEMENE BEPALING

Voor alles wat in de statuten niet uitdrukkelijk is bepaald, is de wetgeving aangaande de VZW van toepassing.