Oostende Werft initieert, inspireert en begeleidt de communicatie en het debat over de stedelijke transformaties in het algemeen en de stadsprojecten die het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO) ontwikkelt en realiseert in het bijzonder.

Oostende Werft is in die zin te beschouwen als een informatie- en communicatieplatform voor de geïntegreerde en kwalitatieve aanpak van de stedelijke transformaties en de verschillende strategische stadsprojecten die er deel van uitmaken.

Oostende Werft wil op een positieve manier aan verschillende doelgroepen (bewoners van de stad, bezoekers, belangenverenigingen, investeerders, deskundigen en andere geïnteresseerden) duidelijk maken dat de werken passen in een groter positief geheel waarbij duidelijk wordt dat Oostende een stad in beweging is waar ruimte gemaakt wordt voor de realisatie van vernieuwende projecten.

Het gaat er om de betrokkenheid bij deze doelgroepen te versterken door ze toegang te verlenen tot de plannen en de werkzaamheden die leiden tot de beoogde stedelijke transformaties. Oostende Werft gaat er van uit dat het stadsdebat zuurstof krijgt door op verschillende manieren de betrokkenheid te verhogen.

In die optiek heeft Oostende Werft tot doel initiatieven te nemen en te steunen ter bevordering van het debat met betrekking tot de duurzaamheid en de kwaliteit van het ruimtegebruik, van de stadsprojecten en van de architectuur van de gebouwen en de publieke ruimten in Oostende.

Die gemeenschappelijke noemer beklemtoont de voortrekkersrol die Oostende wil spelen als stad die vernieuwt en moderniseert en verder wil uitgroeien tot een kwalitatieve plek om te vertoeven, te verblijven, te beleven, te bezinnen, &hell;

Op basis van deze potentiële pioniersrol en de beoogde voorbeeldfunctie kunnen de initaitieven die Oostende Werft onderneemt, ook relevant zijn voor het debat over duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit aan de Kust als geheel.

Om die ambitie te realiseren worden er verschillende initiatieven, acties en activiteiten opgezet en middelen ingezet. Het gaat onder meer om:

De organisatie van informatiemomenten en inspraakvergaderingen
Het betrekken van afgevaardigden van belangenverenigingen bij projectwerkgroepen
Het verspreiden van een nieuwsbrief
Het organiseren van mediacampagnes in nationale en regionale pers
Het beheren van de website Oostende Werft
Het organiseren van lezingen en debatten over stadsbeleid, stedenbeleid, stadsvernieuwing e.d.
Het organiseren van begeleide stads- en projectbezoeken
Het bij elk stadsproject aanbrengen van het logo Oostende Werft aangevuld met een beknopte toelichting over het project, de aanwijzing van de toegankelijk van de omliggende panden, …