Het AGSO kan binnen de bevoegdheden waarover het beschikt, alle zakelijke rechten verwerven of vervreemden, vrij alle daden stellen en alle activiteiten ontwikkelen die het nuttig acht voor de realisatie van zijn doelstellingen op het gehele grondgebied van de stad Oostende en vrij beslissen over de wijze van financiering ervan. Het AGB kan hiertoe samenwerkings-overeenkomsten sluiten met natuurlijke en met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Het AGSO kan met alle bevoegde instanties onderhandelingen voeren en overeenkomsten sluiten met betrekking tot investeringen, financiële tussenkomsten, tegemoetkomingen en alle aanverwante aangelegenheden.

Het AGSO kan andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, voorzover dat past in zijn opdrachten. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.

Het AGSO heeft 12 bestuurders, die vergaderen onder het voorzitterschap van de heer Kurt Claeys.

Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan een directiecomité, bestaande uit 5 leden.

DIRECTIECOMITE

KURT CLAEYS kurt.claeys@oostende.be
Voorzitter

NANCY BOURGOIGNIE nancy.bourgoignie@oostende.be

VALERIE DESCAMPS valerie.descamps@oostende.be

SABINE FRIEDERICHS sabine.friederichs@oostende.be

BART PLASSCHAERT bart.plasschaert@oostende.be

RAAD VAN BESTUUR

KURT CLAEYS kurt.claeys@oostende.be
Voorzitter

BJÖRN ANSEEUW bjorn.anseeuw@n-va.be
Bestuurslid

NANCY BOURGOIGNIE nancy.bourgoignie@oostende.be
Bestuurslid

SARA CASTEUR sara.casteur@telenet.be
Bestuurslid

KRISTA CLAEYS krista.claeys@oostende.be
Bestuurslid

WOUTER DE VRIENDT wouter.devriendt@groen.be
Bestuurslid

VICKY GALLE vicky.galle@icloud.com
Bestuurslid

KAREL LABENS karel.labens@telenet.be
Bestuurslid

JEAN LOU PEENE jeanlou.peene@gmail.com
Bestuurslid

JOHAN SEYNAEVE groeneveld@telenet.be
Bestuurslid

JEAN VANDECASTEELE jean.vandecasteele@oostende.be
Bestuurslid

CHRISTIAN VEROUGSTRAETE christian.verougstraete@vlaamsparlement.be
Bestuurslid

MEDEWERKERS

De medewerkers staan in voor de dagelijkse werking van het AGSO.

EDDY PANNECOUCKE eddy.pannecoucke@agso-oostende.be
Algemeen Directeur

KAREL VANACKERE karel.vanackere@agso-oostende.be
Directeur, proces- en projectregie

KEVAN ASPESLAGH kevan.aspeslagh@agso-oostende.be
Directeur, bedrijfsjurist

KOEN VANDENBERGHE koen.agso@skynet.be
Projectleider

SARA DE GREVE sara.degreve@agso-oostende.be
Coördinator – ruimtelijk planner

LANDER DEBRABANDER lander.debrabander@agso-oostende.be
Coördinator – ruimtelijk planner

ELSIE VANDOOREN elsie.vandooren@agso-oostende.be
Directieassistente

EMILY DIVOY emily.divoy@agso-oostende.be
Assistent architect

MART DE DONCKER mart.dedoncker@agso-oostende.be
Assistent architect

PARTNERS/PARTICIPATIES

Het AGSO heeft 1 dochter-ondernemingen, met name de cvba Versluys|Dôme Oostende (vennootschap met sociaal oogmerk).

CVBA VERSLUYS|DOME OOSTENDE
cvba Versluys|Dôme Oostende
De cvba Versluys|Dôme Oostende VSO heeft als doel het ter beschikking stellen van de multifunctionele zaal, gelegen Northlaan 13 te Oostende, aan sport- en cultuurverenigingen en aan organisatoren van evenementen in vrije tijd en/of om zelf evenementen van sport, cultuur of vrije tijd te organiseren. Zij staat tevens in voor het onderhoud van de multifunctionele zaal en van de rand- en neveninfrastructuur.